Hagyatéki eljárás

Ügyintézési határidő:    22 munkanap
    
Az eljárás hivatalból indul, ezért eljárási illeték nem terheli.

Vonatkozó jogszabályok:
•    1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
•    6/1958. (VII.4.) IM rendelet a hagyatéki eljárásról
 
A magyar állampolgár után belföldön maradt hagyatékot leltározni kell.
A hagyatéki leltár felvétele az elhunyt utolsó belföldi lakhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatalban történik.
Az eljárás hivatalból indul és illetékmentes.
A halottvizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként feltüntetett személyt értesítjük az eljárás megindulásáról, és arról, hogy leltárfelvétel céljából mikor és hol jelenjen meg. Az értesítésben  tájékoztatjuk arról is, hogy a leltárfelvételhez milyen dokumentumokra, adatokra lesz szükség. A leltárfelvételhez  elegendő az értesített személynek megjelenni, nincs szükség valamennyi öröklésre jogosultnak a jelenlétére.
Ha a hozzátartozó nem soproni lakos, akkor a megkeressük lakhelye szerinti Polgármesteri Hivatalt, és ott történik a leltárfelvétel.

Ha az elhunyt után hagyaték nem maradt, arról feljegyzést készítünk!

Mit kell leltározni?

1. Magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlan vagyont. Ingatlanhoz kapcsolódó jogokat pl: üdülési jog, zálogjog, jelzálogjog, kártérítés iránti jog.
2. Belföldön maradt ingóságokat, ha azok értéke meghaladja a 300.000.- Ft-ot, és
-  a hagyatékban szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú,
-  cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy,
-  ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, és ezek a körülmények a halottvizsgálati    bizonyítványból megállapíthatók,
-  nincs ismert örökös,
- a leltározást az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező vagy a gyámhatóság kéri, továbbá, ha a bejelentett hagyatéki teher várhatóan meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.
3. Az elhunyt tulajdonában lévő folyószámlán lévő követelést, takarékbetétkönyvet, értékpapírokat, gépjárművet, önkéntes nyugdíjpénztári tagságot, szövetkezeti üzletrészt, gazdasági társasági tagságot.
4. Az utolsó havi nyugdíjat, ha az elhunyt nem vette fel, és nincs vele egy háztartásban lakó – állandó lakcím bejelentéssel rendelkező – személy, aki a nyugdíj felvételére jogosult.

Mi a hagyatéki teher?

- az örökhagyó illő eltemettetésének költségei,
- a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek, valamint 
a hagyatéki eljárás költségei,
- az örökhagyó tartozásai,
- a kötelesrészen alapuló kötelezettségek,
- a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek.


A hagyatéki leltár felvételét követően a hagyaték tárgyát képező vagyontárgyak forgalmi értékének megállapítása következik, amely egyben az öröklési illetékfizetés alapjául is szolgál. Ha az örökösök a leltárelőadó által megállapított értékkel nem értenek egyet, a véleményeltérést a leltárban feltüntetjük.

A hagyatéki leltárt, a leltározás befejezésétől számított 5 napon belül az illetékes közjegyzőhöz továbbítjuk.

A hagyaték átadása a közjegyző feladata.