Kereskedelmi engedély bejelentése, működési engedély kiadása, módosítása

Vonatkozó jogszabályok:
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 
Fizetendő díjak, illetékek:
Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke: 10.000,- Ft
A működési engedélyben feltüntetett adatok módosítása: 3.000,- Ft
A megrongálódott, megsemmisült, elveszett
működési engedélyről kiállított másodlat illetéke: 3.000,- Ft
Kereskedelmi tevékenység bejelentésének illetéke: 2.200,-Ft.
Bejelentett adatok módosításának illetéke: 2.200,-Ft.
 
Fizetés módja: illetékbélyeg
 
Eljárási határidő: 22 munkanap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar.
 
Szakhatósági eljárásért fizetendő díjak, a fizetés módja
ÁNTSZ 26.000,- Ft. csekk ügyintézőnél átvehető kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló feladóvevényt
 
MgSzH igazgatási szolgáltatási díjat közvetlenül a szakhatóságnál kell megfizetni
 
A kérelem benyújtható személyesen, meghatalmazott útján, postai úton.

A kereskedelmi tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.
 
1. KÉRELEM
A kereskedelmi tevékenység bejelentése illetve engedélyezése kérelemre indul. A jogszabály meghatározza a kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható termékek körét. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a bejelentést követően megkezdhető a működés, működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési engedély birtokában végezhető.
A kizárólag üzletben forgalmazható termékek:
•    dohánytermékek;
•    a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;
•    az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
•    állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
•    fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;
•    növényvédő szerek és hatóanyagaik;
•    nem veszélyes hulladék;
•    „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.
Fenti termékek kizárólag működési engedély birtokában forgalmazhatók!
A kérelemhez mellékelni kell:
•    Vállalkozói igazolványt vagy gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést és aláírási címpéldányt
•    Nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
•    Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a kérelmezõ – a haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okiratot;
•    Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezõ, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
•    A eljáráshoz szükséges illetékbélyeget (10.000-, Ft. működési engedély, 2.200,- Ft bejelentés esetén)
•    Vásárlók könyvét hitelesítésre
•    Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást
2. a) A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS
2.1. Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek, és a bejelentés megérkezésétől számított öt munkanapon belül igazolás megküldésével értesíti az ügyfelet a nyilvántartásba vételről.
2.2. Az ügyintéző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi
•    a jogszabályban meghatározott szakhatóságoknak,
•    a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak,
•    az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szerveinek,
•    az illetékes rendőrkapitányságnak,
•    jövedéki termék esetében az illetékes vámhatóságnak (a továbbiakban: vámhatóság),
2.3. Ha a kereskedelmi tevékenység a hatóságok feladat- és hatáskörét a jogszabályban megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított huszonkét munkanapon belül hatósági ellenőrzést folytat le, melynek eredményéről a hatóságok az ellenőrzést követő öt munkanapon belül tájékoztatják a jegyzőt.
2.4. Ha a bejelentés nem felel meg a meghatározott követelményeknek, a jegyző a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.
2.5. A bejelentés elmulasztása bírsággal sújtható, ami az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb 50.000 Ft, ismételt mulasztás esetén legfeljebb 75.000 Ft.
b) ADATVÁLTOZÁS
•    Az „IGAZOLÁS” kiadását követően az igazolásban és a kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
•    Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást, az azt megelőző öt munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
•    Az üzlet megszüntetését köteles a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni.
 


3. a) ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MŰKÖDÉSI ENGDÉLY KIADÁSA ESETÉN

1.    Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 5 munkanapon belül
2.    Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 5 munkanapon belül.
3.    Az üzlet és az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.
4.    Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követően az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a kitűzött időpont előtt 10 munkanappal írásban értesíti az ügyfeleket és szakhatóságokat.
5. Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását.
6. Az ügyintéző a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli
•    a kérelmezővel;
•    az üzlet és a közvetlenül szomszédos - az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal –társasház esetén a közös képvielővel-
•    az eljárásban közreműködött hatóságokkal
•    a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak,
•    az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szerveinek,
•    az illetékes rendőrkapitányságnak,
•    élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék vagy termésnövelő anyag forgalmazása esetén az MgSzH-val.
7. Az ügyintéző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a nyilvántartásba veszi és igazolást ad ki.
b) ADATVÁLTOZÁS
•    A kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást, az azt megelőző öt munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
•    A működési engedély jogosultjának személyében történő változás, jogutódlás esetén - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti - a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.
•    Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 5 munkanapon belül az Igazolás leadásával egyidejűleg köteles a jegyzőnek bejelenteni.

ÜGYMENETLEÍRÁS SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Vonatkozó jogszabályok:
- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvén
Fizetendő díjak, illetékek:
Szálláshely-üzemeltetési engedély illetéke: 2.200,-Ft.
Bejelentett adatok módosításának illetéke: 2.200,-Ft.
Fizetés módja: illetékbélyeg
Eljárási határidő: 22 munkanap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar.
Szakhatósági eljárásért fizetendő díjak, a fizetés módja
ÁNTSZ 28.500,- Ft. csekk ügyintézőnél átvehető kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló feladóvevényt
A kérelem benyújtható személyesen, meghatalmazott útján, postai úton.
A szálláshely-szolgáltatási tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.
 
1. KÉRELEM
A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti eljárás kérelemre indul.
A kérelemhez mellékelni kell:
•    Vállalkozói igazolványt vagy gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést és aláírási címpéldányt
•    Nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével;
•    Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a kérelmezõ – a haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okiratot;
•    Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
•    A eljáráshoz szükséges illetékbélyeget
•    Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást
2. ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS
1.    Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 5 munkanapon belül
2.    Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 5 munkanapon belül.
3.    A szálláshely és a szálláshellyel közvetlenül szomszédos, a szálláshellyel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.
4.    Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követően az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a kitűzött időpont előtt 10 munkanappal írásban értesíti az ügyfeleket és szakhatóságokat.
5.    A szálláshely-szolgáltató kérelmére a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemlét tart.
6.    Amennyiben a szolgáltató a helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását.
7.    Az ügyintéző a szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli
o    a kérelmezővel,
o    a szálláshely és a szálláshellyel közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal,
o    az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal,
o    a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal,
o    az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervével.
8.    Az ügyintéző a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával egyidejűleg a szálláshelyet nyilvántartásba veszi és Igazolást ad ki.
3. ADATVÁLTOZÁS
•    A kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
•    A szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.
•    A szálláshely megszűnését a megszűnést követő 5 munkanapon belül az Igazolás leadásával egyidejűleg köteles a jegyzőnek bejelenteni.
  

Ön itt van Önkormányzat Ügymenet leírások Általános hatósági iroda Kereskedelmi engedély bejelentése, működési engedély kiadása, módosítása