Tehetséggondozás az óvodában

Az óvodában a tehetség fejlesztése sajátos körülmények között zajlik. Viszonylag kevés az a gyerek, akinek a tehetsége korán megnyilatkozik (kiválóan rajzol, énekel, számol fejben stb.), de a tehetség-ígéretek felfedezése és fejlesztése igazi kihívás az óvodapedagógus számára. Az óvodai tehetséggondozás a tehetség-ígéretek megtalálásával kezdődik, majd a fejlesztés egyénre szabott módjaival folytatódik.

A tehetséges kisgyerekek korai jellemzői:

 • meglepő pontosságú, illetve részletességű hosszú-és rövid távú memória,
 • az átlagnál sokkal hosszabb ideig képesek egy dologra figyelni,
 • gyorsan kialakuló, változatos és gazdagszókincs,
 • fejlett képzelőerő, amely megnyilvánulhat korai szerep játékokban
 • korai figuratív rajzolás(rajzolás közben mondja, hogy mit rajzol éppen)

Célunk: Óvodai szinten a tehetség ígéretének felismerése, tehetségük kibontakoztatásának segítése. Lehetőségek és a feltételek megteremtésével speciális szükségletek kielégítése Differenciált feladatellátással, egyéni és mikro csoportos foglalkoztatási formában a képességeik fejlesztése. A gyermekek folyamatos nyomon követése. A tehetségfejlesztést az óvodapedagógusok hatékonyan építik be nevelőmunkájukba.

Az óvodában a tehetséges gyermekek fejlesztése történhet

 • az óvodai csoportban,
 • illetve kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozásokon.

Pedagógiai programunk alapján a vizuális, irodalmi, zenei nevelés terén a tehetséges gyermekek számára csoportokon belül is lehetőséget biztosítunk egyéni képességeik kibontakoztatásához. Az óvónők egyéni megfigyelések alapján kiválasztják a tehetséges gyermekeket, akiknek külön tevékenységeket szerveznek a csoportszobákban. Az óvodai csoportban a tehetség-fejlesztés a mindennapi cselekvéses helyzetekbe van beépítve, a gyerekek szabadon dönthetnek, hogy részt vesznek-e a felkínált tevékenységben. Ezek a helyzetek nyitottak, bármikor bárki bekapcsolódhat vagy kiléphet a tevékenységből. Természetesen ezek a foglalkozások is játékosak. Ez hozzájárul az óvodás gyermek személyiségének alakulásához, amelyet az érzelmi biztonságot nyújtó, támogató környezet és az óvónő személyisége is segít.

Óvodánkban megalakítottuk a Tánc, valamint a Nyelvi előkészítő tehetség műhelyeket. A műhelyek vezetői a gyermekek csoportos óvónőinek véleménye, megfigyelései alapján választják ki a gyerekeket. Ezzel lehetőséget biztosítunk az átlagtól pozitív irányban eltérő gyermekek képességeinek kibontakoztatására. Fontos a tehetség műhelyek munkájának dokumentálása: tematikus tervek készítése és a foglalkozásokról nyilvántartás vezetése

2018-2019-es nevelési évtől kezdődően a megfigyelések alapján rátermett óvodásoknak külön Tánc-Műhelyt szervezünk, a szülők hozzájárulásával. Itt a tehetséges gyerekek hozzáértő pedagógusok segítségével népi és modern tánc lépéseit sajátíthatják el.

Ez egy lehetőség, hogy a tehetséggondozás keretében a gyermekek megismerkedjenek, illetve elsajátítsák a néptánc alaplépéseit. Célunk még, a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése. A zene, a mozgás, az énekes játék a gyermeki lét egyik legfőbb öröme lehet. Ezek a külön foglalkozások kiegészítik, megerősítik a csoportban tanult mozgásformákat, a megismert népszokásokat. Úgy gondoljuk, hogy a tánc, a játék a közösségi együttlétet, a szórakozás lehetőségét, a mozgáskultúra, a ritmusérzék, a figyelemkoncentráció fejlődését elősegíti. Emellett a gyermekek szocializációját (pl. egymásra figyelés, udvariasság, segítőkészség, tolerancia, humánus magatartás, stb.) is nagy- mértékben formálja. Minden olyan képességterületet fejleszt, formál, amelyek fontosak az iskolába lépéshez. Ilyenek pl. a testséma, térdifferenciálás, testkép, oldaliság, szabálytudat, stb.

Összességében elmondhatjuk, hogy a tánc, a mozgás, a játék nagyon fontos a testi-lelki egészség kialakulásában.

Ezeken a foglalkozásokon részt vevő gyerekek mozgáskultúrája fokozott mértékben fejlődik. Ez lehetőséget ad számukra, hogy későbbi  iskolai tanulmányaik során még intenzívebb formában ismerkedjenek meg néptánc, modern tánc esetleg verseny táncformákkal.

2019-2020-as nevelési évtől kísérleti jelleggel a fogékony, nem beszédhibás gyermekek Angol nyelvi előkészítésben részesülhetnek szüleik beleegyezésével. A foglalkozásokat játékos keretek között megfelelő szakember tartja.

A korai nyelvtanítás mellett szól az, hogy gyermekeink "nyelvre való hangoltsággal" érkeznek a világra. Születésünkkor ugyanis olyan fonetikai bázis birtokosai vagyunk, amely segítségével -elvileg- bármely nyelvet képesek lennénk anyanyelvi szinten elsajátítani. A baba egészen kicsi kortól képes egy vagy több idegen nyelv között különbséget tenni a hangzás alapján.

Tapasztalatok igazolják, hogy a későbbi, tudatos nyelvtanulást is hatékonyabbá teszi, ha gyermekként már találkozott valaki az adott idegen nyelvvel. Ezért akik gyermekkorban kezdik az idegen nyelvet elsajátítani, rendszerint magasabb szintet érnek el. Azért célszerű tehát a kicsik nyelvi rugalmasságát kihasználni, mert akcentusmentesen akkor fog beszélni idegen nyelven, ha ebben az életszakaszban tapasztal más nyelvi sajátosságot. A kicsik nyitottak, nincsenek szociális gátlásaik, bátrabban mernek kommunikálni

Mindezek csak az egészséges fejlődésmenetű gyermekekre vonatkoznak. Ha a kicsi beszédfejlődési menetében zavar tapasztalható,(pl. ha beszéde későn indul, ha anyanyelvi bázisa nehezen épül, ha beszédmegértési problémája van, ha sok hanghibával beszél, már más a helyzet. Ezeknek a zavaroknak a maradványtünetei iskolai teljesítményzavarokat vetítenek előre, s feltétlenül logopédiai segítséget igényelnek. Ezért semmiképp nem javasolt idegen nyelv tanításával terhelni, zavarni. A kora gyermekkori jelek már a szülő számára feltűnnek. Az átlagosnál később kezd beszélni, szókincse nehezen gyarapszik, sokáig használ dajkanyelvet. Nincs érzéke a rímekhez, ritmushoz és más logopédiai problémával küzd. Az a kisgyermek, akinek anyanyelvén is nehézségei vannak, akinek gyenge a beszédhanghallás, hosszabb szavakat nem képes hibátlanul kimondani, anyanyelvén is összetéveszti a hasonló szavakat, számára a korai nyelvtanítással komoly zavart okozhatunk.

További érv a korai nyelvtanítás mellett, hogy a gyermekkori "nyelvtanulás" alapvetően különbözik a későbbi életkorokban zajló nyelvtanulástól. A kicsiknél játékosan, a későbbiekben már tudatosan, sokszor fáradságos, megerőltető, nehézkes folyamat. Az óvodások mire iskolába kerülnek, nagy szókinccsel rendelkeznek, pozitív élményük lesz a nyelvtanulás iránt. Egy bizonyos alapot ők már kapnak. Közösen, csoportosan oldják meg a feladatokat, amely összetartást, fegyelmet és alkalmazkodóképességet alakíthat ki, ami későbbi életük, valamint személyes jellemfejlődésük pozitív előrehaladását tekintve nélkülözhetetlen. Ezt segítik a játékos szituációs feladatok, körjátékok, a közös énektanulás, valamint a pedagógus által pozitív visszacsatolás.

Elsődleges cél:

 • megismertetni és megszerettetni a nyelvet-
 • örömteli nyelvtanulást, sikerélményt biztosítani-
 • fenntartani és megtartani a nyelv iránti érdeklődésüket, kíváncsiságukat-
 • kommunikációs készségük fejlesztése, játékos szituációkon keresztül, mondókák, énekek, kis versikék játékos tanulása, valamint az élő és élettelen környezetük megnevezése.

Óvodai évzáró Meghívó

Tisztelt Szülők, kedves Vendégek!

A kánikula miatt ballagási ünnepélyünk időpontja megváltozott!

Az új időpont: 2018. június 1-jén 8.30 óra

Megértésüket köszönöm!

Serege Istvánné
óvodavezető

A képre kattintva nagyítható!

Bevezetés

Az IPR programot 2007-től alkalmazzuk intézményünkben.

 

A sikeres pályázatok eredményeként lehetőségünk nyílt

v Képességfejlesztő eszközök bővítésére

v Szociális hátrányokat csökkentő tárgyak beszerzésére

v Kulturális események szervezésére

v Közös kirándulások szülőkkel, gyerekekkel együtt

v Úszásoktatás

 

Az utolsó nyertes pályázataink:


1.) „Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013.
évi támogatása (A-komponens)”, pályázati kódja: IPR-13-A

2.) „Integrációs Pedagógiai Rendzser 2013. évi támogatására ”, pályázati kódja: IPR-13-C

3.) „Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása, Önkormányzati fenntartású óvodák támogatási komponense”, pályázati kódja: IPR-14

4.)  EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózás és integrációs köznevelési intézkedések támogatása, „Esélyteremtő óvoda” 2018-2020

 

Óvodai Integrációs Fejlesztői Program dokumentációja a PDF ikonra kattintva letölthető.


 

Kirándulás a Nyíregyházi Állatparkba

FELJEGYZÉS

Kirándulás a Nyíregyházi Állatparkba

 

Kirándulást szerveztünk a Nyíregyházi Állatparkba, a gyerekek és szüleik nagy örömére. Azért szerveztük a kirándulást, hogy általa a gyerekek érzelemvilágát gazdagítsuk, motoros, értelmi, szocializációs és anyanyelvi  képességeiket fejlesszük, valamint az élővilág jobb megismerésére, az állatok szeretetére neveljük őket.

Két autóbuszt is kellett bérelni, mert olyan nagy volt az érdeklődés. Reggel háromnegyed hétre volt a gyülekező megbeszélve, néhány kivétellel, mindenki időben megérkezett. Az utas lista ellenőrzése után, negyed nyolc környékén indultunk el.

Odafelé az út valamivel tovább tartott, mint  visszafelé, mert több alkalommal meg kellett állnunk egy kis időre  A gyerekek izgatottan várták, hogy megérkezzünk, és az  időt énekléssel, evéssel próbálták gyorsabban elmulasztani. Többször is  kérdezgették útközben, hogy „mikor érkezünk meg?”, de azért türelmesen várakoztak az úti cél eléréséig.

Amikor odaértünk,  mindenki nagyon gyorsan leszállt az autóbuszokról  és  lelkesen haladt a bejárat felé. A kapun belépve térképeket kaptunk, aminek segítségével könnyebben megtervezhettük sétánk útvonalát.

Ezen a napon esősre fordult az időjárás, de ez mégis kedvező volt a számunkra. Egyrészt  nem volt az a tikkasztó hőség és így jobb közérzettel nézelődhettünk a sétányokon haladva, másrészt az állatok jobban megmutatták magukat, nem húzódtak be odújukba, üregeikbe, ólaikba és más, általunk nem belátható, zárt terekbe.

Legelőször a Zöld Piramisba mentünk be, ahol rácsodálkoztunk Földünk gazdag és sokszínű élővilágára. A hatalmas  akváriumokban  és terráriumokban lévő állatok lenyűgözték a gyerekeket. Nagyon tetszett nekik az Esőerdőház a vízeséssel és a hatalmas  növényekkel, valamint  a Tarzan ösvény is. Különleges élmény  volt még sokak számára a fehér tigris pár, az afrikai elefántcsalád, a bámészkodó zsiráfok,a gorillák, fürdőző orrszarvúak, vízilovak és sok más egzotikus állat. Az állatsimogatóból is szép emlékekkel távoztunk. Azonban a legmeghatározóbb élmény volt sok gyerek és felnőtt számára a Fókashow. A parkban tett túra végén fagylaltozásra  is sor került, aminek nagyon örültek a gyerekek.

Kellemesen elfáradva, sok élménnyel, szép  és  érdekes fotókkal gazdagodva szálltunk fel az  autóbuszra és indultunk hazafelé. Az otthon maradt szülőket telefonon tájékoztattuk érkezésünk várható időpontjáról. Este hét óra körül szerencsésen megérkeztünk Borsodnádasdra. Az óvodától távolabb lakók gyors hazautaztatását az óvodavezető megszervezte.

nyiregyhazi kirandulas1 nyiregyhazi kirandulas2

Visszagondolva az eltelt napra, mindenképpen megérte a hosszú utazást ez a sok látványosság, érdekesség. A kirándulást követő napok is megerősítettek minket abban, hogy a gyerekek számára fontos és szükséges az ilyen közös program, ami egy kicsit többet nyújt számukra, mint az óvodai mindennapos  élmény-, és tapasztalatszerzés. Úgy gondoljuk, hogy a  kitűzött célokat, feladatokat  meg tudtuk valósítani. A gyerekek szívesen emlékeznek vissza a kirándulásra. Örömmel osztják meg társaikkal emlékeiket, és gyakran rajzolgatnak  a témával kapcsolatban. Elmondásaik alapján, szívesen elmennének újra Nyíregyházára.

nyiregyhazi kirandulas3 nyiregyhazi kirandulas4

Borsodnádasd, 2014.05.17.

Érsekné Kovács Mária

Karácsonyi furulyakoncert az óvodában

FELJEGYZÉS

Karácsonyi furulyakoncert az óvodában
2013.12.19.

Óvodánkban már lassan hagyománnyá kezd válni, hogy minden évben, karácsony előtt a VIVA Furulya Együttes koncertet ad az óvodásoknak.

A koncert jó lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltse a  hangszer, a meghallgatott zene és a közös éneklés iránt A zene türelmes,figyelmes hallgatására és élvezésére is szoktatja a gyerekeket. A zenei ízlésformálásban is fontos szerepe van ezeknek az alkalmaknak. Valamint fejlődik zenei hallásuk és formaérzékük, ritmusérzékük, éneklési készségük és auditív figyelmük, észlelésük, emlékezetük.

A gyerekek, mint az előzőekben, most is csendben, fegyelmezetten, nagy érdeklődéssel hallgatták meg a műsort. A végén azonban nyílt lehetőségük arra, hogy bekapcsolódjanak, aktív részvevőkké váljanak, mert az együttes alapítója és egyben vezetője olyan dalokat is betervezett a repertoárba, amit az óvodások is ismernek, ill. könnyen megtanulhatnak. Ennek

igen megörültek a gyerekek, és nagy tapssal, meg szaloncukorral jutalmazták meg az együttes tagjait. Sok óvodás azt hangoztatta a koncertet követően, hogy ő is megtanul majd furulyázni, ha iskolás lesz. Ezt igen lelkesen és örömmel fogadta az együttes vezetője.

Gyerekek érdeklődése, aktivitása  és  lelkesedése megmutatta milyen nagy élmény volt számukra ez a koncert. A zenei és más képességek fejlesztésében is mindenképpen fontos szerepet játszanak az ilyen és az ehhez hasonló programok.

furulya koncert1 furulya koncert2

Borsodnádasd, 2013.12.22.

Érsekné Kovács Mária

Karácsonyi nyílt nap

FELJEGYZÉS

Karácsonyi nyílt nap
2013.12.19.

Az ünnepek előtt már hagyomány, hogy nyílt délelőttöt szervezünk az érdeklődő szülőknek,akik nagyon várják és szívesen jönnek el erre a napra.

A folyamatos érkezések után kíváncsian és izgalommal fogtak hozzá a barkácsoláshoz, amelyhez sok ötletet adtunk. Így lehetőség nyílt arra, hogy válasszanak az általuk könnyebben elkészíthető díszekből.

Nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek és a szülők hogyan dolgoznak együtt, sőt a közös asztalnál ülők hogyan segítenek egymásnak. Amikor már elkészültek a szebbnél szebb alkotások, a csoport rövid műsorral kedveskedett a hallgatóságnak és együtt énekeltük az ismert karácsonyi énekeket.

Ez a nyílt nap is lehetőséget adott a szülők óvodai tevékenységekbe való beavatásához, a különböző művészeti tevékenységek kipróbálásához, amely együttes élményt nyújtott szülőknek, gyermekeknek egyaránt.

karacsonyi nyilt nap1 karacsonyi nyilt nap2 karacsonyi nyilt nap3 karacsonyi nyilt nap4

Borsodnádasd, 2013.12.20.

László Károlyné 
óvodapedagógus

Ön itt van: Home Hírek Archív hírek Óvoda