Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Általános közzétételi lista

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege    

Magyarország Alaptörvénye

 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztségviselőkről
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2011. évi CXCV törvény az államháztartásról
 • 1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
 • 1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 2011. évi CLXXV törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 1995. évi CXVIII törvény a személyi jövedelemadóról
 • 2007. évi CXXVII törvény az általános fogalmi adóról
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 1997. évi LXXX törvény a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 • 1998. évi LXVI törvény az egészségügyi hozzájárulásról
 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2009. évi CLV törvény a minősített adat védelméről
 • 1995. évi LXVI törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
 • 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
 • 368/2011.(XII.31.) Korm. rend. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet az államháztartás számviteléről
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Borsodnádasd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai    

 • járóbeteg szakorvosi ellátás;
 • háziorvosi ügyeleti ellátás;
 • fizioterápiás szolgáltatás, járóbetegek rehabilitációs szakellátása;
 • civil szervezetek, alapítványok, működési program és egyéb támogatása;
 • közgyűjteményi tevékenység;
 • Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat támogatása;
 • hátrányos helyzetű tanulók Arany János pályázati támogatása;
 • önkéntes tűzoltók, polgárőrök támogatása.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás a honlapon az Önkormányzat főmenü Ügymeneti leírások almenüpontjaiban kerülnek közzétételre.

E-önkormányzat portál 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények          

A feladatellátással, a közszolgáltatások igénybevételének rendjével kapcsolatban Borsodnádasd Város Önkormányzat hatályos rendeletei, Képviselő-testületének döntései (jegyzőkönyv, határozat) ide kattintva elérhetőek:

Nemzeti Jogszabálytár - Borsodnádasd Város Önkormányzata

honlapunkon:

https://www.borsodnadasd.hu/ (Önkormányzat / Testületi ülések jegyzőkönyvei menüpont)

 

Temetőgondnok:

Tar Anita, Menyhárt Rajmund

3672 Borsodnádasd, Budaberke u. 3.

+36-30/661-8937; +36-30/662-1438

 

Hulladékszállítás:

A feladatokat koncesszió keretében a MOL-csoport részeként létrejött MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. látja el az egész országra kiterjedően.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Cím: 3600 Ózd, Városház tér 1.

Postacím: 3720 Sajókaza, 082/21. hrsz.

Telefon: +36-21/223-3100

Nyitva tartás: H,CS:  8-16; K: Zárva; SZ: 8-20; P: 8-12

Internet: http://www.zoldvolgy.hu

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Közvilágítás:

https://mvmlumen.hu/oldalak/219

 

Víziközmű:

ÉRV Zrt.

Telefonszám:  +(80) 22-42-42; +(48) 81-42-42

Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartása: H:8-20; K, SZ, CS: 8:00 – 15:00; P: 8:00 -13:00

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postai levelezési cím: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.

Állandó Ügyfélszolgálati Iroda: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.

3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.

Fiók Ügyfélszolgálati Iroda: 

https://www.ervzrt.hu/ugyfelkapcsolatok/ugyfelszolgalati-irodak/

 

Kéményseprő-ipari szolgáltatás:

http://kemenyseproipari.hu/?page_id=326

 

Helytörténeti Gyűjtemény:

Borsodnádasd város muzeális kiállítóhelye, amely előzetes bejelentkezés alapján fogad látogatókat.

Cím: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság utca 15.

Telefonszám: +36-70/250-6788

Email:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hírek:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100079442588277&locale=nb_NO

 

Egészségügy:

 Gyógyszertár

 Orvosi Rendelők

 Orvosi Ügyelet

 Védőnő

 

Helyi közlekedés:

Az Enita-Busz Kft. személyszállítást közforgalmú menetrend alapján a személyszállítási szerződésben foglaltak szerint végez.

https://www.borsodnadasd.hu/hirek/523-enitabuszmenetrend

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Szálláshelyek nyilvántartása
Telephelyek nyilvántartása
Bejelentés-, illetve engedélyköteles tevékenységek nyilvántartás

2021. január 1-től az Üzletek és Piacok közhiteles nyilvántartása az Országos Kereskedelmi Nyilvántartásból érhetők el.

Országos Kereskedelmi Nyilvántartás honlapja

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A rendeletek, határozatok és a Képviselő-testület nyilvános üléseinek jegyzőkönyvei a honlapon az Önkormányzat főmenü Testületi ülések jegyzőkönyvei almenüpontjaiban kerülnek közzétételre.

Észrevételeit e-mailban, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen írásban, 15 napos határidőn belül teheti meg.

Hatályos rendeletek a Nemzeti Jogszabálytár rendszerben 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A képviselő-testület üléseinek meghívói a honlapon az Önkormányzat főmenü Testületi ülések jegyzőkönyvei Meghívók almenüpontjaiban kerülnek közzétételre.

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületi üléseinek 2023. I. félévi munkaterve
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületi üléseinek 2023. II. félévi munkaterve
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületi üléseinek 2024. I. félévi munkaterve

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Közlemények 

Hirdetmények 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Önkormányzat által kiírt pályázatok 

Állásajánlatok 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Belső ellenőrzések nyilvántartása 2018.
Belső ellenőrzések nyilvántartása 2019.
Belső ellenőrzések nyilvántartása 2020.
Belső ellenőrzések nyilvántartása 2021.
Belső ellenőrzések nyilvántartása 2022.
Belső ellenőrzések nyilvántartása 2023.
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2018.
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2019.
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2020.
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2021.
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2022.
Külső ellenőrzések nyilvántartása 2023.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve      

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve, információs jogokkal foglalkozó személy neve

Jegyző, Hatósági Iroda  Burkovics Róbert
Titkárság  Kis Beáta
Pénzügyi és Adó Iroda  Bóta Tünde, Erdei Sarolta
Pályázati és Műszaki Iroda  dr. Rapcsok Balázs, Erdei Sarolta (pályázattal kapcsolatos ügyek),
   Ferencz László, Becsei Gyula (műszaki ügyek)

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége

Személyesen, illetve postai úton:   Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 
   3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.
Telefonon ügyfélfogadási időben:  +36-21/345-7040
   +36-48/442-334
Elektronikus igénybejelentés esetén:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Faxon:  +36-21/345-7045
Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére és az elektronikus közzétételi kötelezettségre vonatkozó szabályzat

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Ügystatisztika 2018. 1. félév 1.
Ügystatisztika 2018. 1. félév 2.
Ügystatisztika 2018. 2. félév 1.
Ügystatisztika 2018. 2. félév 2.
Ügystatisztika 2019. 1. félév 1.
Ügystatisztika 2019. 1. félév 2.
Ügystatisztika 2019. 2. félév 1.
Ügystatisztika 2019. 2. félév 2.
Ügystatisztika 2020. 1. félév 1.
Ügystatisztika 2020. 1. félév 2.
Ügystatisztika 2020. 2. félév 1.
Ügystatisztika 2020. 2. félév 2.
Ügystatisztika 2021. 1. félév 1.
Ügystatisztika 2021. 1. félév 2.
Ügystatisztika 2021. 2. félév 1.
Ügystatisztika 2021. 2. félév 2.
Ügystatisztika 2022. 1. félév
Ügystatisztika 2022. 2. félév
Ügystatisztika 2023. 1. félév
Ügystatisztika 2023. 2. félév

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Éves jelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére

Közérdekű adatigénylés éves jelentés 2021.
Közérdekű adatigénylés éves jelentés 2022.
Közérdekű adatigénylés éves jelentés 2023.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nem releváns

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem releváns

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns

Ön itt van: Home Közérdekű Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
X

Right Click

No right click