Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Állásajánlatok

Intézményvezetői Pályázat

Borsodnádasd Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár

intézményvezető munkakör

betöltésére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és

a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § alapján.

Az intézményvezető munkaviszonya és annak időtartama:

A Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési szerv intézményvezetője a munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállaló, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.

A munkaviszony időtartama megegyezik a vezetői megbízás (vezetői munkakör) időtartamával.

A megbízás határozott időre, 2023. március 8-tól 2028. március 7-ig tart.

A betöltendő munkakör megnevezése: intézményvezető

Az intézményvezetői munkakörbe tartozó feladatok:

Az intézményvezető a közművelődési feladatok, a közművelődési célok és programok megvalósítása és a nyilvános könyvtár jogszabályban meghatározott alapfeladatainak megszervezése, biztosítása mellett a vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, felelőse a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének.

A munkavégzés helye:

Az intézmény székhelye (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő telephelyek és helyszínek.

Pályázati feltételek:

 • a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 1. melléklet 9. pontja szerinti felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés.
 • elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat;
 • elvárt tudományos tevékenység: kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység.
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül a képzés elvégezése, és az azt igazoló okirat bemutatása a munkáltatói jogkör gyakorlójának;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • cselekvőképesség;
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • intézményvezetői tapasztalat;
 • „B” kategóriás jogosítvány;
 • Microsoft felhasználói ismerete.

Javadalmazás:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a felek közötti megegyezés szerint.

A munkaviszony kezdő időpontja: 2023. március 08.

Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a munkaszerződés megkötése az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkaviszony befejező időpontja: 2028. március 7.

A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás alapján jöhet létre.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (munkarendje kötetlen).

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, iratok:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program (a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel);
 • pályázati feltételekben meghatározottak igazolása (iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata;
 • a feltételként előírt szakmai és vezetői gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata;
 • igazolás az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről, vagy nyilatkozat arról, hogy a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Amennyiben mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól (jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte), az erről szóló igazolás bemutatása,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
 • nyilatkozat a bérigényről;
 • hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;
 • nyilatkozat az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a pályázó megbízása esetén teljesíti;
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul, vagy kéri zárt ülés tartását.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 1.

A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kormos Krisztián polgármester nyújt a 06-48-542-536-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton vagy személyesen a Borsodnádasd Város Önkormányzata 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12. címére kell benyújtani, „Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető” megjegyzés borítékon történő feltüntetésével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező legalább háromtagú – bizottság hallgatja meg.

A megbízásról a bizottsági véleményezést követően Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 27.

A pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül, illetve a következő képviselő-testületi ülésen.

A pályázati felhívás közzétételének helye:

Borsodnádasd Város Önkormányzat internetes portálja, borsodnadasd.hu.

Dátum: 2022. november 24.

Kormos Krisztián
polgármester   

 

Ön itt van: Home Önkormányzat Állásajánlatok Intézményvezetői Pályázat
X

Right Click

No right click