Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Húsvét 6. Vasárnapjára

„Nem hagylak árván titeket!” Mélységes hiányt érzünk, valahányszor elveszítünk valakit, aki nagyon közel állt hozzánk, aki az életünk részévé vált. Az apostolok is átérezték ezt a hiányt, amikor az Úr, a Mester búcsúzó szavait hallották. Hiszen ők mindenüket elhagyták Jézusért, követték őt, és rá bízták életüket. És most elhagyja őket, elmegy közülük. Nehéz volt számukra felfogni a gondolatot, hogy Jézus elhagyja őket. Ezért ígéri meg nekik az Úr, hogy nem lesznek árvák, nem hagyja támasz nélkül őket. Elküldi nekik a Szentlelket, aki megerősíti, felvértezi őket, és a Szentlélek erejével meg tudják tartani parancsait, amivel igazolják Isten és ember előtt szeretetüket.

Ebben a vészhelyzetünkben, ami már lelki súlyával nyomaszt mindnyájunkat, lelkesítő erőként hat, hogy Jézus minket sem hagy magunkra, nem hagy egyedül a nehéz helyzeteinkben, hanem itt van velünk, mellettünk áll, gondoskodik rólunk. Észre kell vennünk jelenlétét életünkben, éltünk eseményeiben.

Milyen lelkesítő, felüdítő hírként fogadjuk egyházmegyénk főpásztorának legújabb rendelkezését. „2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben Főegyházmegyénk egész területén.” Enyhülni reméljük a járvány szorítását. Úgy érezzük, hogy Urunk és Mesterünk nem hagyott el bennünket. Eltávozott apostolai közül, eltávozott a földi életből, de nem hagyott magunkra bennünket földi életünkben. Nemcsak földi életünk után, hanem földi életünk alatt is velünk maradt, velünk él együtt, és vigyáz ránk. Nem hagyott árván bennünket. Segít rajtunk, itt van velünk. De mi hogyan tudjuk meghálálni gondoskodó szeretetét? Erre is ő maga adja meg a választ: „Aki szeret engem, az megtartja parancsaimat!” Parancsainak hűséges megtartásával bizonyíthatom iránta való szeretetemet. Ismerjük parancsait, hiszen azt már a teremtő Isten adta Mózesen keresztül az ószövetségi választott népnek. Ezt Tízparancsnak nevezzük. Ezt a tízparancsot foglalta össze Jézus a Főparancsban. Ez az Isten- és emberszeretet megvalósításában tartható meg. Mindenki előtt ismeretes. Egyházunk pedig 5 pontban foglalta össze parancsait: ez az Egyház öt parancsa. Ezeket a parancsokat kell nekünk megtartanunk ahhoz, hogy bizonyítsuk szeretetünket Istenük felé. Hogy meg is tudjuk tartani, emberi akaratunk erősítéseként mennyei Ajándékot ígért Jézusunk, a Szentlelket, aki örökre velünk marad, erősít, bátorít, vigasztal, és képessé tesz arra, hogy Isten akarata szerint tudjunk, és akarjunk élni földi életünk során.

Nyilvános istentiszteletek az Egri Főegyházmegyében 2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben Főegyházmegyénk egész területén.
Ennek során gondosan tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat!
A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között másfél méter távolságot tartsunk. Fertőtlenítsük a kilincseket, helyezzünk el kézfertőtlenítőt a bejárat közelében. Kérjük a paptestvéreket és a liturgiában segédkezőket, hogy a szentmise előtt és után fertőtlenítsék kezüket. Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk (vagy kendő) használatára.
A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, a szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.
Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történjen.
További intézkedésig Főegyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később, a legközelebbi egyéni gyónás során tartozik bűneit megvallani.
Ezek a felmentések és óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.
Ahol van rá lehetőség, folytassuk a szentmisék online közvetítését. Ez a fajta kapcsolattartás a hívő közösség tagjaival a járványügyi helyzet remélt javulásával úgy is folytatható, hogy egyes szentmisék helyett más vallási tartalmakat közvetítünk.
A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé, így közösségi alkalmakat csak a járványügyi szabályok megtartásával szervezzünk.

Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét plébániáink és egész egyházmegyénk számára!

Eger, 2020. május 16.

Ternyák Csaba
egri érsek    

A főpásztori rendelkezés előírásit megtartva plebániánk területén is meglesznek a szentmisék:

május 23-án 17 órától Borsodnádasd Jézus Szíve templomban,
május 24-én 8,30 órától Borsodnádasd Szent István templomban
                   10,15 órától Balatonban
                   11,30 órától Mikófalván

Szeretettel köszöntjük a héten születés és névnapjukat ünneplő testvéreinket. Isten éltesse őket erőben és egészségben!
Isten áldása, és kegyelme segítsen, erősítsen és töltsön el mindnyájunkat!

Lelkipásztori szeretettel
Dénes atya         

Húsvét 5. Vasárnapjára

„Ne nyugtalankodjék szívetek!” – halljuk a mai szent evangéliumban Jézus bátorítását. Nagy szükségünk van erre a biztatásra a mai vészes helyzetben. A járvány miatt mindannyian félünk, nyugtalankodunk. Szeretnénk már, hogyha vége lenne ennek a bizonytalan időszaknak, ha minden visszarendeződne éltünkben. Hiányzik a baráti találkozások meghittsége, a közösségi élet, a vallásos gyakorlatok megszokott rendje, a szentmise, a szentáldozás, a templomi közösség. Igen, Urunk, nyugtalanok vagyunk. Köszönjük Jézusnak, hogy vigasztal és bátorít az Ő gondoskodó szeretetével. Vigasztalás és egyben figyelmeztetés is mindannyiunknak. „Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek!” Ez a hívő magatartás lehet a biztosítéka lelkünk és életünk nyugalmának. Hinnünk kell abban, hogy Ő minden körülmények között is gondoskodik rólunk. Nem feledkezik el egyikünkről sem. Ezt igazolja, hogy helyet készít, ahová készülhetünk, ahol otthon érezzük magunkat, ahol kiteljesedik az életünk. Hogyan kell és lehet erre készülni? Ezt is megválaszolja a mai vasárnapi üzenetében. „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak énáltalam!” Ez a figyelmeztetés feladatot jelöl ki számunkra.
Megvalósításán múlik lelkünk és életünk nyugalma.
Azon az Úton kell járnunk életünk során, amelyet Ő végigjárt, és mutatott. Nem nekünk kell utat törni, hiszen ez az út már kitaposott ösvény. Maga az Isten Fia járta végig. Nekünk csak követni kell Őt ezen a néha meredek, néha keskeny, néha göröngyös úton. Tőle tanulhatjuk el a követés módját is. Hinnünk kell az Istenben, és Őbenne! Ez a rendíthetetlen hit tesz alkalmassá követésére.
Azt az Igazságot kell elfogadnunk, amelyet Ő hirdetett. A világ sokszor más igazságot akar elfogadtatni velünk. Álfényekkel, szirénhangokkal túlkiabálva akarja ránk erőszakolni a maga boldogtalan életét. Résen kell lennünk. Ha ismerjük a krisztusi igazságot, el tudunk igazodni az élet útvesztőiben. Arra kell hát törekednünk, hogy minél jobban megismerjük Krisztus igazságát, és akkor bátran tudunk haladni feléje.
Azt az Életet kell megvalósítanunk, amelyet Ő élt le itt 33 év alatt földi életében. Életének minden mozzanata, az Atya akaratának teljesítése volt. A miénk se lehet más. Így kell elfogadnunk a mai kihívásokat, megpróbáltatásokat, esetleges kereszthordozásokat is. Minden élethelyzetünkben igyekezzünk felismerni a mennyei Atya akaratát, és akkor könnyebben tudjuk vállalni. A súlya nem lesz ugyan könnyebb, de értelmet kap, a Krisztust követő életünk részévé válik. Ezzel a komolyan vett keresztény életünkkel tudjuk meglátni az Atya arcát Fia életében.
Járjunk a krisztusi úton, igazodjunk az Ő igazságához, hogy életében részesedve, rólunk is felismerjék mások, különösen Istent kereső embertársaink az Atya szerető és jóságos arcát.

A nyilvános szentmisék továbbra is elmaradnak.

Főpásztorunk továbbra is úgy rendelkezett, hogy a templomi szertartások, szentmisék, szentség kiszolgáltatások továbbra is elmaradnak. Ezután is otthonainkból követhetjük a médiákon keresztül a liturgiákat. Amikor majd Érsek Atya feloldja ezt a tilalmat, jelezni fogjuk a testvéreknek. Addig további megértésüket kérjük.
A Szent István templom reggel 8 – 19 óráig nyitva van, a rácsig lehet bemenni egyénileg imádkozni.
Plebános atya elvégzi egyedül a szentmisét Borsodnádasdon, a Szent István Templomban. 

Húsvét vasárnapjain 8,30 órakor. Húsvéti idő hétköznapjain 8 órakor.

 • Ezeket a szentmiséket jelezni fogja a kezdő harangszó is, és vasárnap a szentmise központját jelző harangszó, az Úrfelmutatásra.
 • A hozzátartozók kérésére, az előjegyzett szándékot is elvégzem, de lehet kérni további szándékokat is. Kérem, telefonon jelezzék szándékaikat a hétköznapi szentmisékre a plebánián. 30 / 709 31 98, vagy 48 / 951 414
 • Kérem a testvéreket, hogy otthonában mindenki kapcsolódjon be a szent liturgiába, lelki áldozással részesülve az áldozat kegyelméből. Az interneten letölthető segédanyag található a tökéletes bánat felindításához és a lelki áldozáshoz.
 • Többen kérték, hogy legyen Borsodnádasdról is online közvetítés. Ez megvalósítható a hívek adományából. A rendszer kiépítése 200 ezer forintba kerül. Ha a testvérek adományaiból összegyűlik, megvalósítható. Várjuk adományaikat, melyeket be lehet fizetni bankszámlára, a 10400353 – 50526851 - 49691007 számra közvetítés jeligére, vagy napközben be lehet tenni a templomi perselybe is, borítékba téve, ráírva a jeligét, vagy a plebánián nyugtára is be lehet fizetni.
 • A temetéseken, kérem a vészhelyzetre való tekintettel csak a közvetlen család vegyen részt. A 70 évnél idősebbeket kérjük, maradjanak otthon a saját érdekükben. A saját otthonában imádkozzon családtagjaival együtt az elhunyt testvér üdvösségéért. Ezzel éppúgy meg tudjuk adni a végtisztességet, és nem veszélyeztetjük sem magunkat, sem másokat.
 • További érseki rendelkezésig minden ugyanúgy történik, mint eddig.

Vigyázzunk egymás egészségére!
Vigyázzunk magunkra, engedelmeskedjünk vezetőink kérésének! Maradjunk otthon!!!
Szeretettel köszöntjük a héten születés és névnapjukat ünneplő testvéreinket.
Isten éltesse őket erőben és egészségben!
Isten áldása, és kegyelme segítsen, erősítsen és töltsön el mindnyájunkat!

Lelkipásztori szeretettel
Dénes atya         

Húsvét 4. Vasárnapjára

Húsvét 4. Vasárnapja minden évben a Jó Pásztor ünnepe. A 4. húsvéti vasárnapon megünnepeljük a feltámadt Üdvözítőt, mint lelkünk jó Pásztorát. A Jó Pásztor képét maga az Üdvözítő állította elénk, amikor az evangéliumokban a nyájról gondoskodó, biztonságát magadó, életét feláldozó pásztorról beszélt. A mai vasárnapi evangéliumban is arról a jó pásztorról beszél, aki az Ajtón megy be juhaihoz, akik bizalommal hallgatnak szavára, aki néven szólítja őket, vezeti, előttük halad, és a nyáj követi, mert ismerik a hangját, és tudják, hogy bátran mehetnek utána. Jn 10,1-10
Ezek a kijelentések tükröt állítanak a mai vasárnapon elénk. Természetesen elsősorban nekünk, papoknak, de a hívek közösségének is. A pásztor nem lehet jó, nem lehet önzetlen, nem lehet gondoskodó, nyáj nélkül. Ezen az ünnepen pásztort és nyájat együtt akarja erősíteni és bátorítani Isteni Pásztorunk. A saját példáját, életét adja követésül nekünk.

A pásztorok elsődleges hivatása, feladata, hogy az Ajtón keresztül menjenek nyájukhoz. Az Ajtó, maga az Üdvözítő, akin keresztül haladva, megtanulhatjuk tőle az igazi felelősségtudatot, gondoskodást, mert azzal, hogy rajta keresztül keresem a rám bízottakat, feltölt az Ő erejével, lelkületével, szeretetével. Ezt minden lelkipásztor a napi imaéletéből kaphatja meg. Igen, nagy szükségem van a Jó Pásztorral való kapcsolatra, már mielőtt találkoznék a nyájjal. Ha Krisztuson keresztül akarom minden alkalommal felkeresni a rám bízott közösséget, akkor, megismerik a hangomat, elfogadják szavamat, megnyugtatja őket lelkipásztoruk irányt mutató élete és beszéde.

A nyáj feladata, hogy ismerjék pásztorukat. Mindenkor voltak, vannak és lesznek idegen hangok. Számítanunk kell arra, hogy pásztorom hangját el akarják nyomni, túl akarják kiabálni. Ettől nem félni kell, hanem ezt ki kell és ki lehet védeni. Hogyan, csak azzal az egy lehetőséggel, ha ismerem pásztorom hangját, életét, szeretetét. Ha legyőzök magamban minden visszahúzó erőt, amely pásztoromtól el akar fordítani. Ezt a hívek is a mindennapi imában, az Isten-kapcsolatban tudják megvalósítani. Mindig az Ajtón, Krisztuson keresztül érkező pásztoromra figyeljek, őt akarjam mindenben követni. Lehet, hogy néha áldozatot, kíván tőlem vezetése, irányítása. De mindenkor tudnom kell, hogy Jézuson, a Jó Pásztoron keresztül érkezik hozzám, és felelősséget érez értem.
Fogadjuk hát el a mai vasárnapon Jó Pásztorunk fegyelmeztetését, „hogy életünk legyen, és bőségben legyen.

A másik szép ünnepe a vasárnapnak az Anyák Napja. Május első vasárnapján minden évben az Édesanyákról emlékezünk meg. Midannyiunknak csodaszép ünnepe ez, hiszen mindannyian egy áldozatos Édesanyának köszönhetjük életünket. Az Isten egyszülött Fia mindenről lemondott ezen a világon. Hírnévről, gazdagságról, előkelő származásról. De egy Valakiről nem akart lemondani: az Édesanyáról. Azt akarta, hogy Ő is mint mi, Édesanyától szülessék erre a világra. Minden nap érezzük gondoskodó szeretetüket, minden nap tapasztaljuk áldozatos életüket. Minden nap hálásak vagyunk mindazokért, amiket nap, mint nap értünk tesznek. De ezen a napon, Anyák Napján különösen is megfogalmazódik bennünk köszönetünk, hálánk, és szeretetünk irántuk. Hiszen az Édesanyák is, mint a Jó Pásztor, az életüket áldozzák gyermekeikért, családjukért. Ez mindenkor természetes számukra, hiszen értük élnek. Minden mozzanatuk arra irányul, hogy gondoskodjanak gyermekeikről, családjaikról. Legyen számunkra is mindenkor természetes, hogy ezt az önfeláldozó életet nagyra értékeljük, igyekezzünk meghálálni, és egy kicsit viszonozni felnőtt életünkben is.

Szíves figyelmükbe ajánlom Mécs László papköltőnek A királyfi három bánata című versét. Alkalmas ezen a szép ünnepen ezzel felköszönteni Édesanyánkat. Isten éltesse az Édesanyákat! Köszöntésemet a fenti vers utolsó versével fejezem be: „…Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom, ez az én bánatom, harmadik bánatom.

A nyilvános szentmisék továbbra is elmaradnak.

A Szent István templom reggel 8 – 19 óráig nyitva van, a rácsig lehet bemenni egyénileg imádkozni.
Plebános atya elvégzi egyedül a szentmisét Borsodnádasdon, a Szent István Templomban.
Húsvét vasárnapjain 8,30 órakor. Húsvéti idő hétköznapjain 8 órakor.

 • Ezeket a szentmiséket jelezni fogja a kezdő harangszó is, és vasárnap a szentmise központját jelző harangszó, az Úrfelmutatásra.
 • A hozzátartozók kérésére, az előjegyzett szándékot is elvégzem, de lehet kérni további szándékokat is. Kérem, telefonon jelezzék szándékaikat a hétköznapi szentmisékre a plebánián. 30 / 709 31 98, vagy 48 / 951 414
 • Kérem a testvéreket, hogy otthonában mindenki kapcsolódjon be a szent liturgiába, lelki áldozással részesülve az áldozat kegyelméből. Az interneten letölthető segédanyag található a tökéletes bánat felindításához és a lelki áldozáshoz.
 • Többen kérték, hogy legyen Borsodnádasdról is online közvetítés. Ez megvalósítható a hívek adományából. A rendszer kiépítése 200 ezer forintba kerül. Ha a testvérek adományaiból összegyűlik, megvalósítható. Várjuk adományaikat, melyeket be lehet fizetni bankszámlára, a 10400353 – 50526851 - 49691007 számra közvetítés jeligére, vagy napközben be lehet tenni a templomi perselybe is, borítékba téve, ráírva a jelige, vagy a plebánián nyugtára is be lehet fizetni.
 • A temetéseken, kérem a vészhelyzetre való tekintettel csak a közvetlen család vegyen részt. A 70 évnél idősebbeket kérjük, maradjanak otthon a saját érdekükben. A saját otthonában imádkozzon családtagjaival együtt az elhunyt testvér üdvösségéért. Ezzel éppúgy meg tudjuk adni a végtisztességet, és nem veszélyeztetjük sem magunkat, sem másokat.• További érseki rendelkezésig minden ugyanúgy történik, mint eddig.

Vigyázzunk egymás egészségére!
Vigyázzunk magunkra, engedelmeskedjünk vezetőink kérésének! Maradjunk otthon!!!
Szeretettel köszöntjük a héten születés és névnapjukat ünneplő testvéreinket.
Isten éltesse őket erőben és egészségben!Isten áldása, és kegyelme segítsen, erősítsen és töltsön el mindnyájunkat!

Lelkipásztori szeretettel
Dénes atya         

Ön itt van: Home Városunk Egyház Aktuális hírek
X

Right Click

No right click