Pályázatok

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015 ÉMO5 – KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028

MINISTRÁNSOK

A ministráns (a latin ministrare = "szolgálni" igéből, aki az oltárnál szolgál) származik.

Az oltárnál szolgáló ministráns gyerekek, ifjak szorosan kapcsolódnak a Liturgiához. Ők segítkeznek a szentmisék alatt az atyának. A szentlecke, az olvasmány felolvasásában, a szentségek kiszolgáltatása és egyéb szertartások során.

A ministránsok – rendszerint - híveink családtagjai, akik már otthonukból hozzák a rendszeres hitgyakorlatot, vagy ellenkezőesetben családjukba viszik hitélményeiket. Diákjaink közül sokak lelkét megérinti az isteni hívás. Közülük többen meghallják és követik is lelkiismeretesen. Fontos, hogy a ministráns szívében legyen mély vágy az Úr szolgálatára a hívek közösségében és a pap segítségére. Olyan keresztényekké kell váljanak, akikıől világosan felismerhetı hogy a Mennyei Atya közelségében szolgálnak, önkéntesen és minden háttérbeli számítgatás nélkül. Viselkedésükben legyenek példaadók, mert mindent Krisztusért tesznek. A ministránsnak tudnia kell, hogy szolgálatával magasabb rendű feladatot végez, mint, bármely másik társa, akik nem hajlandóak meghallani az isteni hívást. A hitbeli tudása jelentsen, több legyen, mint azoknak, akik csak hittanórákon vesznek részt.
A papi hívatás gyökerei rendszerint a ministránskorra vezetnek vissza. Tudniillik Papjaink legnagyobb része a ministránsok közül való.

 


RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT

 

A Rózsafüzér Társulat kialakulása régi időre a 12. századra nyúlik vissza. 1480-tól kezdve adatok vannak arra, hogy a keresztények 15 titok segítségével elmélkedtek Jézus életéről, szenvedéséről és megdicsőüléséről. A hagyomány Szt. Domonkos nevéhez fűzi és a domonkos rendi szerzetesek terjesztették a leglelkesebben. Ezután vált népi ájtatatossággá , IV. Sixtus pápa fogadta el az egész egyház imádságává. Társulássá alakulása a jezsuitákhoz fűződik, általuk az egész világon népszerű lett. A rózsafűzért (szentolvasót ) imádkozó ember Mária szemszögéből és helyzetéből –valamint az ő segítségével igyekszik belépni az örömhír legfontosabb titkaiba. A népi zsolozsmának is nevezett imaforma igen alkalmas a folyton ismétlődő imaszöveg hátterében való elmélkedésre. II. János Pál pápa is lelkes híve és gyakorlója volt a rózsafüzérnek.

Településünkön több évtizede működik a Rózsafüzér Társulat. Jelenleg 17 koszorúban imádkoznak naponta a tagok. Egy–egy csoport 15-20 fővel imádkozik, naponta 1 tizeddel minden tag. A tagok havonta kapnak új titkot imáikhoz a csoportok vezetőitől, a „Bokor anyáktól”.

Mindenkit szeretnénk biztatni, nem nagy feladat, pár perc mindössze 1 tized elmondása, s milyen nagyszerű dolog, ezekből az egy rózsaszálakból naponta friss koszorú fonódik, mindannyiunk javára. Hiszen a Szűzanya is ezt kéri tőlünk nap mint nap, válaszoljunk hát szavára!

Jelentkezni a Rózsafüzér Társulatba a 06-48-442-163-as telefonszámon lehet, Boza Miklósné Terike néninél.

 

A KERESZTÉNY CSALÁDOK JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY


A Keresztény Családok Jövőjéért Alapítvány 2001-ben az alábbi céllal alakult: Krisztus szeretet-parancsának megvalósítása, ezen belül különösen az elesettek, a szegények, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a betegek, és bármilyen okból hátrányos helyzetűek segítése. A kuratórium elnöke: Leitner Csabáné Beáta.

További céljaink:

 • keresztény közösségek és csoportok létrehozás, a keresztény családok megerősítése, életük, munkájuk segítése lelki és anyagi támogatása illetve ingyenes adományok, szolgáltatások révén.
 • közösségi ház felújítása és üzemeltetése, elsősorban a katolikus közösségek és csoportok számára.
 • a keresztény erkölcsiségnek megfelelő programok, rendezvények, előadások szervezése, finanszírozása,
 • kapcsolatok kiépítése hazai és külföldi, hasonló céllal működő szervezetekkel.

 

Az alapítvány eddigi munkájának köszönhető a közösségi ház felújítása.
Fő tevékenysége a családon belüli és családok közötti közösségépítése. A családok együttléte, a programokra való felkészülés ezen kohéziót erősítik. Növeli a gyerekek és szüleik, a gyerekek egymás közötti, a gyerekek és felnőttek, és a felnőttek egymás közötti szociális érzékenységet, toleranciát, segítőkészséget, egymás iránti szeretetet, segíti a családdal kapcsolatos értékek átadását.
A programok során kiemelkednek az ünnepek megtartása és a hagyományok továbbélése.
Már immár szokás lett a nyári napközis oratórium a gyermekek számára, ahol a közös imák és éneklések mellett a különböző korú gyerekeknek vetélkedőket,sorversenyeket, kézműves tevékenységeket, kirándulásokat szervezünk.
Programjaink nyitottak és úgy épülnek fel, hogy a legkisebbektől az idősebbekig mindenki, ne csak jól érezze magát, hanem megérezze azt is hogy Krisztushoz tartozunk.

 

 

ELŐVÍZ KÖZÖSSÉG


A Szent István Plébánia lelkiségi imacsoportjai közül az egyik élő imacsoportja az ÉLŐVÍZ Közösség.
Az imacsoportunk 10 éve, 2005-ben alakult, amikor elvégeztük a Szentlélek Szemináriumot, -ez egy 10 hetes tanfolyam-, ami alatt közelebb kerültünk Jézus Krisztushoz, hiszen az Ő szeretete kovácsolt össze bennünket. Itt tapasztaltuk meg az Ő személyes szeretetét, megtanultuk a Szentírás mindennapi használatát, és egy új szemmel láttuk meg keresztény küldetésünk lényegét. Hitünk további megerősítését szolgálta, hogy Egerben elvégeztük a cursillót, ami rövid, 3 napos tanfolyamot jelent. Ekkor erősödött meg bennünk, mennyire fontos közösségben lenni Jézussal és a testvérekkel.

Sokszínűek vagyunk, amit egymás elfogadásával lehet magyarázni. Van köztünk fiatal, idős, férfi, nő, cigány, pedagógus, vállalkozó, aktív dolgozó, nyugdíjas, munkanélküli stb, de egy közös érték tart össze, maga Jézus Krisztus, és az általa megtapasztalt Krisztusi szeretet.
Kezdetben csak kéthetente és csak páran jöttünk össze, de az évek során örömünkre, és Isten dicsőségére létszámunk gyarapodott. Jelenleg hétfő esténként találkozunk a Plébániai Közösségi Házában.
Létszámunk a 10 év alatt 22 főre emelkedett.
A cursillón tanultak szerint, az egyház nem kövekből, hanem élő emberekből épül fel. Mi egyenként szeretnénk egy-egy élő kő lenni egyházközségünkben. Mindenkinek meg van az Istentől kapott karizmája, és mindenki képes valamilyen feladat elvégzésére. Van, aki a közösség munkáját vezeti, van aki megörökíti közös élményeinket, van aki szentmisén szolgál, van aki a templomtakarításnál, van aki a Karitászban, és számtalan feladat van, amit vállalunk. Ebből áll össze a közösségünk élete, hogy jelen vagyunk mindenhol. A feladatok elvégzéséhez a lüktetés, a ritmus a Szentlélektől jön!! Mindenkinek ott kell lenni a helyén, hogy amikor egymásra nézünk, összeálljon a mozaik, és meglássuk egymásba Krisztust!!

Sok közös élménnyel ajándékoz meg az Úr! Például a közös zarándokutak: Csíksomlyó, Szentkút, Esztergom, Martonyi, Vác, Máriabesnyő, Szécsény stb. Ezek felejthetetlen lelki élményt jelentettek. Együtt ünnepeljük a nagyobb egyházi eseményeket, együtt imádkozunk a környék megújulásáért a szomszédos egyházközségek híveivel, részt veszünk az egri Egyházmegyei találkozókon, sőt még a felvidékre is szívesen elmegyünk. Szeretünk együtt ünnepelni a cursillósok nagy családjával is.

Nyáron rendszeresen besegítünk a Keresztény Családok Jövőjéért Alapítvány által szervezett Oratóriumon, ahol a hittanos gyerekekkel 3 napos napközis tábor van. Vagy ha a Farsangi összejövetelen szükség van egy kis mókára? Mi ott vagyunk!
Csoportunk pár éve bekapcsolódott a városi eseményekbe is. Részt veszünk a Molnárkalács Fesztiválon és minden szervezett rendezvényen.

Célunk: megmutatni, hogy Krisztushoz tartozni nemcsak annyit jelent, hogy beülök egy szentmisére, hanem megmutatni, hogy a közösség attól közösség, hogy egymást támogatjuk a napi nehézségekben, és a lelki épülésünkben. Isten szolgálatába állítsuk életünket, és érezzük, hogy Krisztus számít ránk!! És mi is számíthatunk rá!! Örvendező, vidám keresztények szeretnénk lenni.

Az Élővíz Közösség az a hely:

 • ahol barátként várnak,
 • ahol olyannak szeretnek, amilyen vagy,
 • ahol megpróbálhatod másként látni a világot,
 • ahol megismered a szeretet, a türelem, a szolgálat világát,
 • ahol barátokra találsz,
 • ahol önmagadban és társaidban felfedezheted Jézus Krisztust,
 • ahol megtapasztalod az Egyház szeretetét,
 • ahol segítenek megtalálni életcélodat,
 • ahol felismerheted keresztény küldetésedet.

 

Hamar Lászlóné
a közösség vezetője

 


CARITAS CHRISTI URGET NOT

Krisztus szeretete sürget minket!!

2015. január 28-án Székely Dénes plébános atya hívására Borsodnádasdon

12 fővel megalakítottuk a

 

Boldog Gizella Karitász Csoportot.


Önkénteseink között vannak fiatalok, idősek, aktív dolgozók és nyugdíjasok.
Célunk tanúságot tenni Isten szeretetéről, és feladatunk a szegények, rászorulók, és bajbajutottak megsegítése. Környezetünkben igen sok lehetőség nyílik a segítség nyújtásra, hiszen sokan szorulnak rá a gondoskodásra és a szeretetre.
Legfontosabb!! Segíteni csak szívvel és lélekkel lehet. Meg kell éreznünk mások baját, s szeretettel közeledni hozzájuk.

Karitász csoportunk nehéz feladatra vállalkozott, hiszen anyagi háttér nélkül, az önkéntes adományozókra számítva kezdi meg szolgálatát. Hisszük és reméljük, hogy ha együtt, közösen, egymást bátorítva gyakoroljuk a nagylelkűséget és irgalmasságot, - amit Jézustól tanulunk - akkor munkánk eredményes lesz.

Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat,
Csak kis dolgokat tehetünk nagy szeretettel.

/Boldog Kalkuttai Teréz anya/

Hamar Lászlóné
csoport vezető

Ön itt van: Home Városunk Egyház Közösségek