Pályázatok

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00013 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031

Temetési segély iránti kérelem

A magyarorszag.hu oldalon elérhető dokumentáció letölthető az alábbi link segítségével:

 A kapcsolódó dokumentum letöltése

Tájékoztató jellegű iratminta temetési segély iránti kérelemhez. Tartalmazza a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élők személyi adatait, a kérelem indoklását. Mellékletként csatolandó a halotti anyakönyvi kivonat, az eredeti temetési számla, valamint a közös háztartásban élők elmúlt három havi jövedelemigazolása.  

 

Kérelem aktiv korúak ellátásának megállapitására

A magyarorszag.hu oldalon elérhető dokumentáció letölthető az alábbi link segítségével:

 A kapcsolódó dokumentum letöltése

Minta aktív korúak ellátásának megállapítására vonatkozó kérelemhez. Tartalmazza a kérelmező és házastársa/élettársa személyi és jövedelmi adatait, valamint a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatokat, a csatolt igazolások megjelölésével. 

Közlekedési támogatás megállapitása iránti kérelem

A magyarorszag.hu oldalon elérhető dokumentáció letölthető az alábbi link segítségével:

 A kapcsolódó dokumentum letöltése

Minta a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatásának megállapítása iránti kérelemhez. Csatolandó hozzá a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakjelentés, igazolás munka- vagy tanulói jogviszonyról, a saját és a közös háztartásban élők jövedelméről, valamint az eltartott kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonata. 

Szabálysértési eljárás

Ügyintézési határidő: 30 munkanap
     
Az eljárás illetékmentes, kivéve a becsületsértés és magánlaksértés miatt indult eljárást, melynek illetéke 3.000,-Ft.
Részletfizetés, halasztás engedélyezésére irányuló eljárás illetéke 2.200,-Ft.
Az illetéket a kérelem benyújtásakor illetékbélyegen kell leróni.
Illetékbélyeg a postán vásárolható.


Vonatkozó jogszabályok: 1999. LXIX. törvény a szabálysértésekről
218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
önkormányzati rendelet, amely valamely cselekményt szabálysértésnek nyilvánít
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 
A szabálysértési eljárás gyors és eredményes fellépést biztosít azokkal a jogsértő magatartásokkal szemben, melyek a bűncselekményhez képest enyhébb fokban sértik vagy veszélyeztetik a társadalom általánosan elfogadott együttélési normáit, akadályozzák vagy zavarják a közigazgatás működését, illetve meghatalmazott tevékenység vagy foglalkozás gyakorlására vonatkozó jogszabályokba ütköznek.
A szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg.
A feljelentést szóban vagy írásban bármely személy vagy szerv megteheti. A feljelentésnek tartalmaznia kell az eljárás alá vont személy ismert személyi adatait, az elkövetett cselekmény helyének, idejének és az elkövetés körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök megjelölésével.
Az eljárásban a meghatalmazott csak írásbeli meghatalmazás alapján vehet részt.
  

Kereskedelmi engedély bejelentése, működési engedély kiadása, módosítása

Vonatkozó jogszabályok:
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 
Fizetendő díjak, illetékek:
Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke: 10.000,- Ft
A működési engedélyben feltüntetett adatok módosítása: 3.000,- Ft
A megrongálódott, megsemmisült, elveszett
működési engedélyről kiállított másodlat illetéke: 3.000,- Ft
Kereskedelmi tevékenység bejelentésének illetéke: 2.200,-Ft.
Bejelentett adatok módosításának illetéke: 2.200,-Ft.
 
Fizetés módja: illetékbélyeg
 
Eljárási határidő: 22 munkanap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar.
 
Szakhatósági eljárásért fizetendő díjak, a fizetés módja
ÁNTSZ 26.000,- Ft. csekk ügyintézőnél átvehető kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló feladóvevényt
 
MgSzH igazgatási szolgáltatási díjat közvetlenül a szakhatóságnál kell megfizetni
 
A kérelem benyújtható személyesen, meghatalmazott útján, postai úton.

A kereskedelmi tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.
 
1. KÉRELEM
A kereskedelmi tevékenység bejelentése illetve engedélyezése kérelemre indul. A jogszabály meghatározza a kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható termékek körét. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a bejelentést követően megkezdhető a működés, működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési engedély birtokában végezhető.
A kizárólag üzletben forgalmazható termékek:
•    dohánytermékek;
•    a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;
•    az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
•    állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
•    fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;
•    növényvédő szerek és hatóanyagaik;
•    nem veszélyes hulladék;
•    „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.
Fenti termékek kizárólag működési engedély birtokában forgalmazhatók!
A kérelemhez mellékelni kell:
•    Vállalkozói igazolványt vagy gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést és aláírási címpéldányt
•    Nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
•    Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a kérelmezõ – a haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okiratot;
•    Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezõ, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
•    A eljáráshoz szükséges illetékbélyeget (10.000-, Ft. működési engedély, 2.200,- Ft bejelentés esetén)
•    Vásárlók könyvét hitelesítésre
•    Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást
2. a) A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS
2.1. Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek, és a bejelentés megérkezésétől számított öt munkanapon belül igazolás megküldésével értesíti az ügyfelet a nyilvántartásba vételről.
2.2. Az ügyintéző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi
•    a jogszabályban meghatározott szakhatóságoknak,
•    a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak,
•    az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szerveinek,
•    az illetékes rendőrkapitányságnak,
•    jövedéki termék esetében az illetékes vámhatóságnak (a továbbiakban: vámhatóság),
2.3. Ha a kereskedelmi tevékenység a hatóságok feladat- és hatáskörét a jogszabályban megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított huszonkét munkanapon belül hatósági ellenőrzést folytat le, melynek eredményéről a hatóságok az ellenőrzést követő öt munkanapon belül tájékoztatják a jegyzőt.
2.4. Ha a bejelentés nem felel meg a meghatározott követelményeknek, a jegyző a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.
2.5. A bejelentés elmulasztása bírsággal sújtható, ami az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb 50.000 Ft, ismételt mulasztás esetén legfeljebb 75.000 Ft.
b) ADATVÁLTOZÁS
•    Az „IGAZOLÁS” kiadását követően az igazolásban és a kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
•    Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást, az azt megelőző öt munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
•    Az üzlet megszüntetését köteles a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni.
 


3. a) ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MŰKÖDÉSI ENGDÉLY KIADÁSA ESETÉN

1.    Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 5 munkanapon belül
2.    Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 5 munkanapon belül.
3.    Az üzlet és az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.
4.    Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követően az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a kitűzött időpont előtt 10 munkanappal írásban értesíti az ügyfeleket és szakhatóságokat.
5. Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását.
6. Az ügyintéző a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli
•    a kérelmezővel;
•    az üzlet és a közvetlenül szomszédos - az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal –társasház esetén a közös képvielővel-
•    az eljárásban közreműködött hatóságokkal
•    a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak,
•    az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szerveinek,
•    az illetékes rendőrkapitányságnak,
•    élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék vagy termésnövelő anyag forgalmazása esetén az MgSzH-val.
7. Az ügyintéző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a nyilvántartásba veszi és igazolást ad ki.
b) ADATVÁLTOZÁS
•    A kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást, az azt megelőző öt munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
•    A működési engedély jogosultjának személyében történő változás, jogutódlás esetén - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti - a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.
•    Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 5 munkanapon belül az Igazolás leadásával egyidejűleg köteles a jegyzőnek bejelenteni.

ÜGYMENETLEÍRÁS SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Vonatkozó jogszabályok:
- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvén
Fizetendő díjak, illetékek:
Szálláshely-üzemeltetési engedély illetéke: 2.200,-Ft.
Bejelentett adatok módosításának illetéke: 2.200,-Ft.
Fizetés módja: illetékbélyeg
Eljárási határidő: 22 munkanap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar.
Szakhatósági eljárásért fizetendő díjak, a fizetés módja
ÁNTSZ 28.500,- Ft. csekk ügyintézőnél átvehető kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló feladóvevényt
A kérelem benyújtható személyesen, meghatalmazott útján, postai úton.
A szálláshely-szolgáltatási tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.
 
1. KÉRELEM
A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti eljárás kérelemre indul.
A kérelemhez mellékelni kell:
•    Vállalkozói igazolványt vagy gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést és aláírási címpéldányt
•    Nem a kérelmezõ tulajdonában lévõ szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével;
•    Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezõ a kérelmezõ – a haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okiratot;
•    Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
•    A eljáráshoz szükséges illetékbélyeget
•    Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást
2. ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS
1.    Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 5 munkanapon belül
2.    Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 5 munkanapon belül.
3.    A szálláshely és a szálláshellyel közvetlenül szomszédos, a szálláshellyel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.
4.    Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követően az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a kitűzött időpont előtt 10 munkanappal írásban értesíti az ügyfeleket és szakhatóságokat.
5.    A szálláshely-szolgáltató kérelmére a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemlét tart.
6.    Amennyiben a szolgáltató a helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását.
7.    Az ügyintéző a szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli
o    a kérelmezővel,
o    a szálláshely és a szálláshellyel közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal,
o    az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal,
o    a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal,
o    az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervével.
8.    Az ügyintéző a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával egyidejűleg a szálláshelyet nyilvántartásba veszi és Igazolást ad ki.
3. ADATVÁLTOZÁS
•    A kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
•    A szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.
•    A szálláshely megszűnését a megszűnést követő 5 munkanapon belül az Igazolás leadásával egyidejűleg köteles a jegyzőnek bejelenteni.
  

Hagyatéki eljárás

Ügyintézési határidő:    22 munkanap
    
Az eljárás hivatalból indul, ezért eljárási illeték nem terheli.

Vonatkozó jogszabályok:
•    1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
•    6/1958. (VII.4.) IM rendelet a hagyatéki eljárásról
 
A magyar állampolgár után belföldön maradt hagyatékot leltározni kell.
A hagyatéki leltár felvétele az elhunyt utolsó belföldi lakhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatalban történik.
Az eljárás hivatalból indul és illetékmentes.
A halottvizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként feltüntetett személyt értesítjük az eljárás megindulásáról, és arról, hogy leltárfelvétel céljából mikor és hol jelenjen meg. Az értesítésben  tájékoztatjuk arról is, hogy a leltárfelvételhez milyen dokumentumokra, adatokra lesz szükség. A leltárfelvételhez  elegendő az értesített személynek megjelenni, nincs szükség valamennyi öröklésre jogosultnak a jelenlétére.
Ha a hozzátartozó nem soproni lakos, akkor a megkeressük lakhelye szerinti Polgármesteri Hivatalt, és ott történik a leltárfelvétel.

Ha az elhunyt után hagyaték nem maradt, arról feljegyzést készítünk!

Mit kell leltározni?

1. Magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlan vagyont. Ingatlanhoz kapcsolódó jogokat pl: üdülési jog, zálogjog, jelzálogjog, kártérítés iránti jog.
2. Belföldön maradt ingóságokat, ha azok értéke meghaladja a 300.000.- Ft-ot, és
-  a hagyatékban szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú,
-  cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy,
-  ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, és ezek a körülmények a halottvizsgálati    bizonyítványból megállapíthatók,
-  nincs ismert örökös,
- a leltározást az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező vagy a gyámhatóság kéri, továbbá, ha a bejelentett hagyatéki teher várhatóan meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.
3. Az elhunyt tulajdonában lévő folyószámlán lévő követelést, takarékbetétkönyvet, értékpapírokat, gépjárművet, önkéntes nyugdíjpénztári tagságot, szövetkezeti üzletrészt, gazdasági társasági tagságot.
4. Az utolsó havi nyugdíjat, ha az elhunyt nem vette fel, és nincs vele egy háztartásban lakó – állandó lakcím bejelentéssel rendelkező – személy, aki a nyugdíj felvételére jogosult.

Mi a hagyatéki teher?

- az örökhagyó illő eltemettetésének költségei,
- a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek, valamint 
a hagyatéki eljárás költségei,
- az örökhagyó tartozásai,
- a kötelesrészen alapuló kötelezettségek,
- a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek.


A hagyatéki leltár felvételét követően a hagyaték tárgyát képező vagyontárgyak forgalmi értékének megállapítása következik, amely egyben az öröklési illetékfizetés alapjául is szolgál. Ha az örökösök a leltárelőadó által megállapított értékkel nem értenek egyet, a véleményeltérést a leltárban feltüntetjük.

A hagyatéki leltárt, a leltározás befejezésétől számított 5 napon belül az illetékes közjegyzőhöz továbbítjuk.

A hagyaték átadása a közjegyző feladata.

  

Birtokvédelmi eljárás

Ügytípus definíciója:

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg.
A jegyző előtti birtokvédelem a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül történt birtokháborítás esetén vehető igénybe. A birtokvédelmi eljárás során pusztán ténykérdések vizsgálatára kerül sor, azaz a birtokától megfosztott, illetve a birtoklásban megzavart birtokosnak a védelem elnyeréséhez csak azt kell bizonyítania, hogy birtokban volt és a birtokot tőle jogellenesen elvonták, illetve a birtoklását tilos önhatalommal megzavarták. Az eljárás elsődleges célja tehát az eredeti birtokállapot helyreállítása, illetőleg a zavarás megszüntetése. Amennyiben a birtokháborítás egy éven túl történt, a birtoklásában sérelmet szenvedett fél bíróság előtt kérheti a birtokháborítás megszüntetését. Szintén a bírósághoz kell fordulni, amennyiben a birtokvédelmet nem a birtoklás ténye, hanem a birtokláshoz való jogosultság alapján kéri a sérelmet szenvedett fél.

Hatáskör és illetékesség: Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, az ingatlan fekvése szerinti jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.
Ügyfélfogadás helye: 
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12. 
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 8.00-12.00-ig 
Szerda: 8.00-12.00; 13:00-16:00-ig 
Péntek. 8.00-12.00-ig 
Tájékoztatásnyújtás: 
06-21-345-70-40
06-48-442-334

Az eljárás leírása:
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás magánjogi eljárás, amely kizárólag az ügyfél kérelmére indul.
A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul. A szóban előterjesztett kérelmet írásba kell foglalni.

A kérelem tartalmazza:
- a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, aláírását,
- annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél),
- a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, - ideértve a cselekmény leírását -, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
- a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
- a birtoksértés időpontjára történő utalást,
- a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.
- A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást.
- A birtokvédelmet kérő az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.
A kérelem 15 napon belül kerül elbírálásra, mely határidő nem hosszabbítható meg. Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében 3.000,- forint illetékköteles, amelyet az eljárás megindításakor a kérelmen kell illetékbélyeg formájában leróni. A hatóság költségmentességet adhat az ügyfél részére, amennyiben bizonyítja, hogy arra rászorul. A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.
A tényállás tisztázása után a hatóság határozatot hoz, és ha minden kétséget kizáróan bebizonyosodik a birtoksértés elkövetése, a hatóság az eredeti birtok állapotot helyreállíttatja, és a birtoksértőt e magatartástól eltiltja.
A birtokvédelmi kérelmet elutasító, illetőleg annak helyt adó érdemi határozat ellen közigazgatási úton nincs helye jogorvoslatnak, tekintettel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:8. § (3) bekezdésében foglaltakra, mely alapján a jegyző határozatát sérelmesnek tartó fél a határozat közlésétől számított 15 napon belül a bíróságtól kérheti a határozat felülvizsgálatát.

Amennyiben a kérelemnek helyt adó határozat születik, úgy a kötelezett – a panaszolt - az abban foglaltaknak a határozat kézbesítésétől számított három napon belül – a kereset benyújtásától függetlenül - köteles eleget tenni. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében történik a teljesítés kikényszerítése. A végrehajtási eljárás az ügyfél kérelmére történik, a kötelezettség határidőre történő teljesítésének elmaradását a panaszos félnek be kell jelentenie a hatóság részére. A végrehajtási eljárás ezen bejelentés alapján kerül lefolytatásra, mely nem illetékköteles eljárás.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 142. § (1) bekezdése kimondja, hogy a végrehajtás módjáról a végrehajtást foganatosító szerv – szükség esetén a jogosult, illetve a kötelezett meghallgatása után – határoz.
A hatóság a végrehajtási eljárás során a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére, és veszélyére elvégeztetheti; feljogosíthatja a jogosultat, hogy a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégezze vagy mással elvégeztesse; ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben eljárási bírságot szabhat ki (5.000,- Forinttól - természetes személy esetén - 500.000,-Ft-ig, / jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: 1.000.000,- Ft-ig terjedő összegben); a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt.
A közigazgatási szerv azt az intézkedést köteles megtenni, amely - az eset összes körülményét mérlegelve – a leghatékonyabban biztosítja a kötelezettség teljesítését. A Ptk. 5:8. § (5) bekezdése értelmében bíróság elrendelheti a birtoklás kérdésében a jegyző által hozott határozat végrehajtásának felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a határozat megváltoztatása várható.

Jogorvoslat:

A Ptk. 5:8. § (3) bekezdése alapján a jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a másik féllel szemben indított perben az Egri Járásbíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását. A bíróságnak címzett keresetlevelet a jegyzőnél kell benyújtani.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) értelmében 2016. július 1. napján és azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perekben, valamint a 2016. július 1. napján vagy azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a bírósággal.

Ennek értelmében a hivatkozott jogalanyok a keresetlevelet elektronikus úton kötelesek benyújtani az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőnél a közzétett ÁNYK űrlapon.

Segédlet a nyomtatványok kitöltéséhez:

Az elektronikus kapcsolattartásra, így az adóbevallásra, bejelentésre a kormányzati portálon keresztül az ügyfélkapu használatával van lehetőség mind magánszemélyek, mind jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet számára. A nem természetes személy adóalanyok esetében a szervezet által megjelölt jogi képviselettel rendelkezőnek kell regisztrált ügyfélkapuval bírnia, és ezen, magánszemély ügyfélkapuján keresztül nyílik lehetősége a szervezetnek az elektronikus kapcsolattartásra.

Az ügyfélkapu létrehozása az Okmányirodában történik. A regisztráció során a személyes megjelenés, valamint ennek folyamán létrehozott egyedi felhasználónév és jelszó biztosítja, hogy a későbbiekben kizárólag az ügyfél tud eljárási cselekményeket kezdeményezni az ügyfélkapu rendszerén keresztül.

Elektronikus nyomtatványbeküldést a NAV portáljáról letöltött és saját számítógépére telepített Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram segítségével tölthető ki és adható fel.

Mire van szükség a nyomtatvány kitöltéséhez?

  1. JAVA futtatókörnyezet legalább 1.6-os verziója (JRE6). - segítség a telepítéshez
  2. ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő) keretprogram - segítség a telepítéshez
  3. Elektronikus nyomtatvány - lejjebb megtalálhatóak
  4. Regisztráció az ÜGYFÉLKAPU-hoz - segítség a regisztrációhoz

Birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben az alábbi „P26" kóddal ellátott űrlap alkalmazandó:

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Kitöltési útmutató a keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

Vonatkozó jogszabályok:

  • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) – kizárólag adatkezelés és végrehajtási eljárás esetén!;
  • A Kormány 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelete a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról;
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv;
  • 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról.

 

Menu Module

This module displays a menu on the site (frontend). Menus can be displayed in a wide variety of ways by using the menu options and css menu styles.

Breadcrumbs Module

Breadcrumbs provide a pathway for users to navigate through the site. Help

Ön itt van: Home Önkormányzat Általános hatósági iroda
X

Right Click

No right click