Pályázatok

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00015 ÉMO5 – KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028

Archív hírek

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint ellenőrzött bejelentésről

 

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) alapján 2020. május 18-tól bizonyos, az ágazati jogszabályok szerint engedély alapján végezhető tevékenységek bejelentés alapján végezhetőek (ellenőrzött bejelentés).

A Kr. hatálya a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben terjed ki, amelyekben a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.

Ezen ügyek a következők:

A jegyző az ellenőrzött bejelentés fogadására köteles egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címet biztosítani, amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus visszaigazolást küld. A bejelentés megtételére szolgáló e-mail-cím: 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

(Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen a címen kizárólag a Kr. szerinti bejelentéseket tudjuk fogadni!)

Az ellenőrzött bejelentés (továbbiakban: bejelentés) benyújtása: a bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:

 • az ügyfélkapu útján,
 • elektronikus űrlap útján,
 • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás (E-papír) útján, valamint
 • e-mail (kizárólag a honlapon e célra közzétett) útján megtett bejelentés.

Kérjük, az automatikus visszaigazolást megőrizni!

A bejelentés tartalma: a bejelentés mindazon adatokat tartalmazza, amelyeket az ágazati jogszabály az adott engedélykérelemre előír. A bejelentéshez mellékelni kell a jogszabályban előírt mellékleteket is, kivéve azokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Az ilyen nem mellékelt dokumentum tartalmáról az ügyfélnek a bejelentésben kell nyilatkoznia, egyidejűleg nyilatkoznia kell azon körülményekről, amelyek a bejelentés hiányosságát indokolják.

Az eljárásért fizetendő díj: a bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni vagy megfizetni. Abban az esetben, ha a Kr. alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100 %-ára kell kiegészíteni.

Ügyintézési határidő:

 • amennyiben szakhatóság nem vesz részt az eljárásban, 8 nap,
 • szakhatóság részvétele esetén 12 nap.

A hatóság számára rendelkezésre álló határidő a bejelentés beérkezését követő napon kezdődik. Amennyiben a határidő utolsó napja olyan napra esik, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Tevékenység végzése:

Az engedélyköteles tevékenység – amennyiben a hatóság azt az ügyintézési határidőn belül nem tiltja meg –, a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, a bejelentéstől számított nyolc, illetve 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető.

Ügyintézés:

A hatóság ellenőrzi a bejelentést és amennyiben a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállnak, erről a Kr.-ben meghatározott határidőn belül elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján értesítést közöl az ügyféllel. A hatóság az értesítésben ismerteti az ahhoz fűződő joghatás beálltát: az engedélyköteles tevékenység az értesítés közlését követően végezhető, ill. a tevékenység végzőjét más jogszabály alkalmazásában engedéllyel rendelkezőnek kell tekinteni.

Tevékenység megtiltása:

A hatóság a Kr.-ben meghatározott határidő letelte előtt a tevékenység végzését végzéssel megtiltja, ha

 1. a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik a Kr. hatálya alá;
 2. az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll;
 3. a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható;
 4. a bejelentés oly mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy a b) pont szerinti feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy
 5. a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

Az eljáró hatóság köteles a végzést meghozni, ha ezt a szakhatóság az a) – d) pont szerinti okból kezdeményezi.

A végzést nem kell megindokolni és vele szemben nincs helye jogorvoslatnak. A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le.

Hatóság hallgatása = kézbesítési (közlési) vélelem:

Ha a hatóság az értesítést határidőben nem közli az ügyféllel, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén azt közöltnek kell tekinteni:

 • a bejelentés szerinti tevékenység a Kr. hatálya alá tartozik,
 • a bejelentést elektronikus úton a hatáskörrel rendelkező illetékes szervnél tették meg és
 • ez utóbbi a bejelentés megtételének automatikus elektronikus visszaigazolásával igazolható.

Az egyszerűsített ügyintézés csak az eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben szereplő tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést, illetve kizárólag a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazható.

Burkovics Róbert
jegyző         

Ön itt van: Home Hírek Archív hírek Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint ellenőrzött bejelentésről