Eboltás! - Időpontváltozás!

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek 2014. évi veszettség elleni kötelező, szervezett védőoltására Borsodnádasd Város közigazgatási területén a következő helyen és időpontban kerül sor:

2015. március 19-én (csütörtök) helyett 2015. március 26-án (csütörtök)

8.00-9.30 óráig Iskola előtti aszfaltozott terület
10.00-10.30 óráig Petőfi tér
10.45-11.15 óráig Mocsolyás

A védőoltás minden három hónaposnál idősebb ebre vonatkozóan kötelező.

Az oltás elmulasztása a 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 113. § (1) bekezdése alapján szabálysértésnek minősül és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Oltani csak regisztrált microchippel ellátott ebet lehet. A microchippel nem rendelkező ebek microchippel való ellátása a helyszínen történik.

Az oltás összes költsége - amely tartalmazza az oltóanyag költségét, központi költségeket és az oltás díját - ebenként 4.000.-Ft, melyet az eb tulajdonosa készpénzben az oltás helyén köteles az állatorvos részére megfizetni. A microchippel való ellátás és regisztráció 3.500 Ft. Az oltásra az eboltási igazolványokat mindenki hozza magával, ennek hiányában a pótlása 500.-Ft.

A kisállat egészségügyi könyveket mindenki hozza magával, mivel a microchip regisztráció szempontjából nagyon fontos. Az elveszett igazolványok pótlása 500 Ft.

Háznál történő oltás díja ebenként 4.500,- Ft. Az oltás befejezése után az igényt az oltás fenti helyszínein lehet bejelenteni vagy a Polgármesteri Hivatalban (tel.: 06-48-442-334)

Borsodnádasd, 2015. március 13.

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató!

Tájékoztató iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettségről

Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét arra, hogy a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény alapján, - az előlegfizetésre kötelezett, naptári évvel megegyező üzleti évet alkalmazók esetében, - a helyi iparűzési adó 2015. I. félévi adóelőlegét az adóhatóságunkhoz benyújtott 2013. évi iparűzési adóbevallás alapján kell fizetni. A bevallás VIII.3. pontjában bevallott, vagy hibás bevallás esetén külön értesítésünk szerinti helyesbített összeget

2015. március 15-ig kell

Borsodnádasd Város Önkormányzata 55400132-16834518

iparűzési adó beszedési számlájára befizetni.

 

Az iparűzési adóval kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges problémáikkal kérjük forduljanak adóirodánk munkatársához.

Burkovics Róbert

jegyző

ÉRV Lakossági Közlemény

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk felé az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett arra vonatkozóan, hogy ellátási területünkön visszaélések történtek belső szennyvízhálózat- és csapadékcsatorna-mosatásra vonatkozó feladatok ellátása során elsődlegesen önkormányzatoknál, illetve azok intézményeinél.

Fentiek alapján javasolt, hogy az esetleges visszaélések elkerülése érdekében körültekintően járjanak el az ilyen jellegű feladatvégzésekre vonatkozó ajánlatok, fizetési feltételek tanulmányozása, esetleges elfogadása és kivitelezési környezet vizsgálata esetén.

Az előzőekhez kapcsolódva javasoljuk, hogy a körültekintő eljárásra szíveskedjenek esetlegesen a településen működő intézmények vezetőinek figyelmét is felhívni.

Kazincbarcika, 2015. február 17.

Üdvözlettel: ÉRV ZRt.

2015. február havi segély kifizetése

É R T E S Í T É S

Értesítjük a szociális ellátásban (aktív korúak ellátásában, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesülőket, hogy a február havi segély kifizetési helye és időpontja:

Borsodnádasd, Köztársaság út 12. (Polgármesteri Hivatal)

2015. március 05-e (csütörtök) 13.30 órától 15.00 óráig.

A pótfizetés időpontja: 2015. március 11. (szerda) 09.00 órától 10.00 óráig tart.

Kifizetés helye: Köztársaság út 12.

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

Rendezvény elmarad

Értesítjük a kedves érdeklődőket, hogy a 2015.02.20. Farsangi Sportbál
az influenza járvány miatt elmarad!

A jelentkezők a jegyek árát a Közösségi Házban visszakapják.
A rendezvény másik időpontban lesz megtartva, melyről értesítjük Önöket.

Megértésüket köszönjük!
Borsodnádasdi Labdarúgó Sport Egyesület

Felhívás!

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1} bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2015. évi ebösszeírás céljából kérem a Borsodnádasd Város közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „Ebösszeíró adatlapot" kitölteni és legkésőbb 2015. március 31. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők Borsodnádasd Város Önkormányzata 3671. Borsodnádasd Köztársaság út 12. szám alatt, vagy IDE kattintva is letölthető.
A kitöltéssel kapcsolatban a 06 48 442 334 -es telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfőtől - csütörtökig 8 és 15 óra között, vagy IDE kattintva letölthető egy kitöltési útmutató.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

személyesen vagy postai úton a Borsodnádasd Város Önkormányzata 3671. Borsodnádasd Köztársaság út 12. címre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. március 31.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:

személyesen vagy postai úton a Borsodnádasd Város Önkormányzata 3671. Borsodnádasd Köztársaság út 12. címre.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködését köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

Közlemény

Tisztelt Lakosság!

2015. 02. 09. 10.30 - 2015. 02. 20. 15.30 között az észak felé sugárzó antenna nem üzemel. (Kékes Adótorony)
Érintve: Class FM, Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, Bartók Rádió.

A munkálatok ideje alatt csak a szükséges ideig szünetel a műsorsugárzás!

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő, 2015. március 1-jétől hatályos változásokról

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) több rendelkezését.

A módosítások lényege:

2015. március 01-től a járási hivatal hatáskörébe kerül az aktív korúak ellátása, amelynek keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:

 • a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
 • egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, amely egyes rendszeres szociális segélyek helyébe lép).

A jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők ellátásra való jogosultsága 2015. március 01-től a következők szerint alakul:

 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak – amennyiben nyilatkozatban vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt együttműködést – azok, akik:
- a reájuk vonatkozó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és
- jelenleg az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint jogosultak a rendszeres szociális segélyre.
 • Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak a törvény erejénél fogva:
- az Szt. jelenleg hatályos szabályai szerint egészségkárosodottak (munkaképesség-csökkenésük eléri a 67 %-ot, vagy legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedtek), és
- 14 év alatti gyermeket nevelők, akik a gyermek ellátását más módon vagy intézményben nem tudják megoldani.

2015. március 1-én megszűnő ellátások:

 • lakásfenntartási támogatás,
 • adósságkezelési szolgáltatás,
 • méltányossági ápolási díj,
 • méltányossági közgyógyellátás.

2014. december 31-ét követően új lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig tartó időtartamra lehet megállapítani. A korábban megállapított ellátásokat a határozatban foglalt időpontig kapják meg a jogosultak.
A megszűnő ellátások helyett a települési önkormányzat 2015. március 1-től egységes települési támogatás keretében nyújthat támogatást az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekben.

Települési támogatás keretében nyújtható új támogatási formák lehetnek különösen:

 • a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
 • a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
 • a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
 • a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére megállapított támogatás.

Az önkormányzatnak rendeletét 2015. február 28-áig kell megalkotnia.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az ellátások változásáról a Polgármesteri Hivatal szociális irodáján tájékozódhatnak.

Önkormányzat Jegyzője

Értesítő

Borsodnádasd Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy Borsodnádasdon a Kossuth út végén (a volt MOL benzinkút előtti területen) Hrsz: 058/1 alatt 2015. február 02.-án. megkezdődött a Borsodnádasdi hulladékgyűjtő udvar kivitelezési munkája.

Beruházó:
Sajó-Bódva Völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
3700 Kazincbarcika Fő tér 4.
Tel: 48/ 514-721

Lebonyolító:
METRÓBER Kft.-FÖBER Zrt. Konzorcium
1087 Budapest VIII. Kerepesi út 29/c
Tel: 1/ 210-8830

Kivitelező:
Juhász László ev.
3700 Kazincbarcika Alsóvárosi krt.56
Tel: 30/305-9505

A kivitelezési munkák várható befejezési határideje 2015. augusztus 31.

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT köszöntő ünnepi műsorra.

A rendezvény a Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány és a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár közös szervezésében valósul meg.

Időpont: 2015. január 23. (péntek) 17 óra
Helyszín: Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár nagyterme

Ünnepi köszöntőt mond: Kormos Krisztián polgármester

A „Borsodnádasdi Kultúráért” Emléklapok átadása

A Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár megszentelése- Székely Dénes plébános

Fellépnek:
VIVA furulya együttes
Őszirózsák Nyugdíjasklub
Négy Évszak Irodalmi kör
Egyházi zenekar
Móra Ferenc Általános Iskola Kórusa
Montázs Mazsorett
Mű-vész-Hely Cseh Béláné és Cseh Béla

„ A Mi erdőnk” című képzőművészeti kiállítás megnyitója.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Felhívás

Felhívás

A BORSODNÁDASDI KULTÚRÁÉRT KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA

A Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány

a Magyar Kultúra Napja alkalmából – a hagyomány folytatásaként -

Borsodnádasdi Kultúráért Kitüntetést

adományoz a diák, az aktív felnőtt és a nyugdíjas korosztályban azon személyeknek, akik

- a Borsodnádasdon működő öntevékeny, önművelődő csoportok, közösségek, ill. a város lakossága érdekében kiemelkedő kulturális tevékenységet végeztek

- a kultúra támogatóiként hosszabb időn keresztül tevékenykedtek

- borsodnádasdiként a kultúra területén a város határain túl is öregbítik lakóhelyünk hírnevét

A Kuratórium kéri a lakosságot, ill. a civil és öntevékeny szervezeteket, hogy a fenti kategóriákban tegyenek javaslatot írásban,indoklással a jelöltekre, melyet

2016. január 14-ig

juttassanak el a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtárban elhelyezett gyűjtő dobozba az ajánló nevével és címével ellátott lezárt borítékban,

vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, a korcsoport és a jelölt név megadásával és a jelölő nevének és lakcímének feltüntetésével.

Borsodnádasd, 2015. december 17.

Papp Béla sk.
Kuratórium elnöke

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetéről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2014.(XII.11.) számú határozata alapján a

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal

2014.

december 29-én (hétfőn),
december 30-án (kedden) és
december 31-én (szerdán)

igazgatási szünetet tart.

Ezen napokon a korlátozott ügyfélfogadás (rendkívüli esetek, haláleset anyakönyvvezetése)

08.00 órától 09.00 óráig tart.

Szíves megértésüket megköszönjük!

Borsodnádasd, 2014. december 19.

Polgármesteri Hivatal

Értesítés

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT ÜGYFELEKET, HOGY 2014. DECEMBER 23-ÁN (KEDDEN) 12.00 – 14.00 óráig A NÁDASD KFT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT TART A TELEPEN (SZEMÉTDÍJ BESZEDÉS) A VOLT BORSODNÁDASDI SZOCIÁLIS ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉPÜLETÉBEN (3672 Borsodnádasd, Köztársaság út 114.)

Értesítés

A falusi piac a húsbolt előtti területről a Piac épület kivitelezési ideje alatt ideiglenesen áthelyezésre kerül az iskola előtti aszfaltozott területre.

Ön itt van: Home Hírek Archív hírek